Monday, June 25, 2007

Governor Sacked for Low Turnout to Welcome Ahmadi-Nejad

Iranian daily, Nowrooz, reports that the governor of Garmsar was sacked because of the low turnout to welcome President Ahmadi-Nejad.

Garmsar, in the province of Semnan, is the birth place of President Ahmadi-Nejad, and the governor was expected to stage manage a particularly big crowd to welcome the President of the Islamic Republic.

5 comments:

Winston said...

Will the leftist media notice this?

Anonymous said...

مردم گرمسار شرم دوگانه ای دارند. نخست مانند همة ايرانيان از اينکه جانور موذی و چندش آوری در جلد انسان ايرانی رفته است و رييس جمهورشان شده است (به, به, چه رييس جمهوری!) عرق شرم از پيشانی پاک می کنند. و از آنجا که اين موجود پليد از بد روزگار همشهری آنان نيز است, خجالت آنان از مرز تحمل گذشته است. رفتار مردم گرمسار قابل درک است ولی نه برای دولتمردان نابکار جمهوری اسلامی. خوب می شد که آنان نيز به درجه ای از فهم می رسيدند که مردم ايران آنان را ديگر نمی خواهند و بنابر اين بدنبال مردم ديگری از سرزمين ديگری می گشتند.ـ

Anonymous said...

HA Ha Ha Ha

Homayoon said...

ما علم و صنعتی ها هم در شرم مردم گرمسار شریکیم، با این تفاوت که رئیس جمهور محترم در بازدید چند وقت پیششون از دانشگاه مادر، جرئت نکردند خودشون رو جلوی دانشجوها آفتابی کنند. با این وجود ما نفهمیدیم چه طور بدون این که خودمون بفهمیم روی پارچه های در و دیوار به رئیس جمهور محبوب خوش آمد گفتیم!

Winston said...

breaking news

huge protests in Tehran over the petrol ration policy....