Tuesday, December 19, 2006

Film of Student Protests in Iran

2 comments:

Anonymous said...

در رابطه با دانشجويانی که چند روز پيش محمود مشنگ را هو کرده، به او حالی کردند که فرد فاشيستی چون او را در دانشگاه خود نمی خواهند و اينک تحت تعقيب دژخيمان اسلامی قرار دارند، اجازه می خواهم به چند نکته اشاره کنم.ـ
نخست آنکه اکثر و شايد تمام اين دانشجويان در زمان به قدرت رسيدن آخوندهای فاسد به دنيا نيامده بودند و در تمام اين همه سال روضه خوانی و امامزاده بازی و دعای کميل و نماز جمعه و انتخابات نمايشی کوچکترين احساس همبستگی و نزديکی با جمهوری اسلامی ندارند. پس تصور کنيد هموطنان ديگرمان که دوران ديگری غير از جمهوری اسلامی را نيز تجربه کرده اند چگونه می انديشند؟ـ
دوم آنکه تنها يک بخش کوچکی از جوانان به دانشگاه راه می يابند و امکان آنرا دارند تا در مواقع نادری چون چند روز پيش نظر خود را بيان کنند. تصور کنيد تمام جوانان بتوانند نظر خود را دربارة جمهوری اسلامی بيان کنند. آنوقت چه کسی بايد خود را پنهان بکند، دانشجويان يا خاتمی ها و محمود مشنگ ها؟ـ
سوم آنکه دانشجويان با تمام جرات و جسارت می دانند که چه دولت فاشيست تبهکاری بر سر کار است و ملاحظة مسايل امنيتی و حفظ جان خود را می کنند و در حد امکان از رودر رويی با آدمکشان اسلامی دوری می جويند. تصور کنيد کاسة صبر جوانان لبريز شود و از جان خود بگذرند. آيا آنوقت اصلا وقت و امکان فرار برای دژخيمان اسلامی مانند سيد علی پايين خيابانی ها و رفسنجانی ها وجود خواهد داشت؟ـ

Winston said...

this is heart-warming